۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

چنین گفت غم

به غم گفتند: آرام بگیر
گفت: جان می گیرم که با ارزش تر است

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

از زمانه

زمانه خوبی نیست
ولی بهانه خوبی است
بیا عشق بورزیم