۱۳۹۱ خرداد ۸, دوشنبه

مچالگی

صورت گچی
صدای مقطع پشت خط
قوطی مچاله ای با آرم شهد

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۵, جمعه

حکایت آن تَنگ که دلش تنگ بود

چه سخت است تَنگ ماهی بودن
نشکنی، زندانبانی
بشکنی، قاتلی
خوش به حال آب