۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه

نرد بان

بی دفاعم مثل مردی که از نردبان بالا می رود
زیبائی مثل زنی که هیچ نردبانی به او نمی رسد