۱۳۹۲ فروردین ۲۱, چهارشنبه

کوچ

باد سرد حامل پیامی است
مرد و قبیله خاطراتش
کوچ سختی در پیش دارند
از میان مه بی کرانه بی دوام
به جایی چنان دور
که از فرط دوری ثبات داشته باشد

۱۳۹۲ فروردین ۱۴, چهارشنبه

جاوید

فقط سه روز عمر کرد
نامش؟
جاوید