۱۳۹۲ خرداد ۳۰, پنجشنبه

رویایی به نام تولد

تولدی در کار نبود
دنیا بر من حادث شد
مثل نوری که به تاریکی پرتاب شود
نزن قابله
خوابم را آشفته نکن
نمی بینی خواب خورشید می بینم؟

۱۳۹۲ خرداد ۱۶, پنجشنبه

بیست هزار فرسنگ دور از ساحل

شنا می آموخت
برای غرق شدن
مردی که ساحلش گم شده بود