۱۳۸۸ شهریور ۵, پنجشنبه

داشته ها و نداشته ها

ما سلاح نداریم ولی اندیشه داریم ، باتوم نداریم ولی اراده داریم ، گاز اشک آور نداریم ولی احساسات پاکی داریم ، یگان ویژه نداریم اما انسان های ویژه داریم ، وزارت کشور نداریم اما مردم کشور را داریم، وزارت فرهنگ نداریم اما فرهنگ درخشانی داریم، وزارت اطلاعات نداریم ولی اطلاعات نابی داریم ، وزارت علوم نداریم اما دانشگاه ها را داریم ، دادگاه نداریم ولی وجدان داریم ، وزارت نیرو نداریم اما بیش از حد تصور نیرو داریم، بهزیستی نداریم اما روش به زیستن را می دانیم، وزارت راه نداریم اما راه درست را می دانیم، سیب زمینی نداریم ولی سیب سرخ بهشتی داریم، زندان نداریم چون آزادگی داریم ، کمیته حقیقت یاب نداریم چون حقیقت را در مشت داریم، رادیو نداریم اما صدای رسایی داریم ، سیما نداریم ولی تصویرمان را در تاریخ حک کرده ایم ،شنود نداریم اما شنونده داریم ، آگهی نداریم اما آگاهی داریم ، بازداشتگاه کهریزک نداریم اما خانه سالمندان کهریزک داریم ، ما قشر نداریم ولی مغز داریم ، تعصب نداریم ولی تحمل داریم ،. قدرت رسمی نداریم اما قدرت حقیقی داریم.... به من بگوئید ما قویتریم یا آنها؟