۱۳۹۱ آبان ۵, جمعه

روزنه

کدام روزنه این عالم را سد کرده بودی
که با رفتنت
از در و دیوار عالم غم می بارد؟