۱۳۹۱ مهر ۹, یکشنبه

روزی روزگاری جاده

گیاه کوچک به آسفالت مغرور چیزی را فهماند
که یادت به اراده من

۱۳۹۱ مهر ۲, یکشنبه

برهان فراموشی

آن را که بتوان با اراده فراموش کرد
هرگز در یاد نبوده است

۱۳۹۱ شهریور ۲۶, یکشنبه

معنایت

برای کارمند ثبت احوال، یک کد ده رقمی هستی
برای دندانپزشک ، دندان عقلی که باید کشیده شود
برای رفتگر، آدم بی ملاحظه ای که در خیابان آشغال می ریزد
برای من، معنای زندگی

۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

شهدنوش بی بال

اینکه پروانه بدون بال از گرسنگی می میره
لطف طبیعته
پروانه بدون بالو سوسک ها هم دوست ندارند

۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

جعد

مستقیم دلبرانه نیست
اهدنا الصراط المنحنی