۱۳۹۱ اسفند ۳۰, چهارشنبه

به احسن

حوّل حالی الی حالنا

۱۳۹۱ اسفند ۲۰, یکشنبه

از فهم ها

آهای گلوله
آدم ها نمی فهمند و شلیک می کنند
تو بفهم و قلب کسی را سوراخ نکن