۱۳۹۱ تیر ۳۰, جمعه

چه باک ؟

من و اتوبوس قراضه امید
و راننده مهربانش
به جایی می رویم که نمی شناسیم
چه باک از نرسیدن؟

۱۳۹۱ تیر ۲۱, چهارشنبه

انتهای انتحار

تفنگ و پرنده هر دو می خواستند خودکشی کنند
برای اولین بار پرنده برنده شد
و چند ثانیه جسم خونینش را از شوق پیروزی تکان تکان داد