۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

معجزه لب‌ها

لب‌هایت مثل نانی است که عیسی تقسیم می‌کرد
هر چه از آن بوسه بر‌می‌دارم
برکت بیشتری پیدا می‌کند

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ مرداد ۴, دوشنبه

کوچه بن‌بست

به کوچه های بن‌بست دشنام ندهید
رنج بن‌بست بودن برای شکنجه یک کوچه کافی است

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

معامله شیرین

معامله شیرینی بود
هزار بوسه گرفتم
یک دل دادم

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ تیر ۱۸, جمعه

به او بگویید (3)

به غریبه‌ها بگویید
زندگی تمایل غریبی است به آشنائی

Add to Google Reader or Homepage


۱۳۸۹ تیر ۱۴, دوشنبه

خطای چشم

همه دیدند توپ عشق از خط دلم رد شده
جز تو که باید می‌دیدی

Add to Google Reader or Homepage