۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

عشق و سیگار

فرهاد خان دیوانه بود
سیگار را با سیگار روشن می کرد
عشق را با عشق خاموش می کرد