۱۳۹۳ اسفند ۱۱, دوشنبه

پیش وجودش همه خوبان عدمند

این مکان مجهز به یک دلبر می باشد

۱۳۹۳ بهمن ۲۳, پنجشنبه

بغرنج

انسان موجود پیچیده ایه
ولی نه آنقدر پیچیده که عاشق نشه