۱۳۹۳ خرداد ۷, چهارشنبه

بابل

ابراهیم را در آتش نیندازید
بت من شکسته اش خواستنی تر است
ابراهیم بینوا فقط خودش را خسته می کند