ه‍.ش. ۱۳۹۲ آبان ۱۳, دوشنبه

زبان نشناسی

زیاده عرضی هست
زبان یاری نمی کند